ARİS Resmi Web Sitesi

KVKK

Değerli Paydaşlarımız,

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. (ARİS) Yönetimi, kişisel verilerinizin korunmasına ve bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uyum sağlanmasına azami düzeyde önem atfetmektedir. Bu nedenle, ARİS olarak, kişisel verilerini işlediğimiz tüm bireylerin mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almaktayız.

Ali Raif İlaç bünyesinde hukuk ve bilişim danışmanlarımızın desteğiyle kişisel verilerin korunması uyum projesi gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürleri yürürlüğe konmuş, Kişisel Verileri Koruma Komitesi oluşturulmuş, Kişisel Verileri Koruma Görevlisi atanmış ve böylece mevzuata uyumun etkin bir biçimde sağlanması hedeflenmiştir.

Kişisel verilerinizi bu politika ve prosedürler kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünün farkında olarak, yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında, elde etme amaçlarımızla sınırlı biçimde ve şeffaflığı ilke edinerek işlemekte, sadece bu amaçların ve yasaların gerektirdiği ölçüde saklamaktayız.

Ali Raif İlaç olarak temel misyonumuz; çalışanlarımızı, sağlık meslek mensuplarını, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, bizimle iletişime geçen paydaşlarımızı ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizi korumak, kişisel veri işleme faaliyetlerimizi hukuka uygun ve etkin biçimde yönetmek ve kişisel verilerin korunması yönetişim sistemimize yönelik iyileştirmeleri sürekli kılmaktır.

Bu doğrultuda her kademeden tüm personelimizin, Ali Raif İlaç Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürlerine uymayı ve dolayısıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi kendisine görev edindiğini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız.  Konu ile ilgili bilgi ihtiyacı durumunda bize verikoruma@aliraif.com.tr adresinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Muzaffer Bal,
Genel Müdür    
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

 

 1. Genel Aydınlatma Beyanı

  Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. (“ARİS”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz. Bu nedenle, ARİS olarak kişisel verilerini işlediğimiz tüm bireylerin mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almaktayız.

  Kişisel verileriniz, ARİS bünyesinde yürürlüğe konmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürleri çerçevesinde ve Kişisel Verileri Koruma Komitemiz ile Kişisel Verileri Koruma Görevlimiz denetiminde yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

  1       KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ

  Bu aydınlatma beyanında yer alan bilgiler, ARİS’in işleme faaliyetlerinin geneline uygulanabilir olan hususları içermekte olup gerekli olduğu durumlarda özel aydınlatma beyanları ilgili kişilere ayrıca sunulmaktadır.

  1.1        Genel İşleme Faaliyetleri

  Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel veriler, temel itibariyle; iş süreçlerimizin ve ticari faaliyetlerimizin gerektirdiği aktivitelerin yapılması, hak ve menfaatlerimizin korunması hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile Şirketimize yapılan başvuruların takibi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla işlenmekte ve aynı amaçlar doğrultusunda durumun özelliklerine göre iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

  Kişisel veriler; ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi, işleme faaliyetine göre değişmekle birlikte her halde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan dayanaklardan en az biri olarak belirlenmektedir.

  1.2        İlgili Kişi Bazında İşleme Faaliyetleri

  1.2.1           Çalışan Adayları

  Çalışan adaylarının ARİS tarafından işlenebilecek kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

  Kişisel Verilerİşleme Amacı
  İş Başvuru Formunda yer alan kimlik ve iletişim bilgileri, askerlik durum bilgisi, eğitim bilgileri, mesleki bilgiler, son çalışılan işyeri ve pozisyona ilişkin bilgiler, referans bilgileri,

  Özgeçmiş (CV) ve benzeri belgeler,

  Değerlendirme sürecinde (ör. mülakatlarda veya iletişime geçilmesine rıza gösterilen referanslardan) edinilen bilgiler

  İş başvurunuzun değerlendirilebilmesi ve bu kapsamdaki insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,

  Rıza gösterilmesi halinde başvurunun gelecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere ARİS başvuru havuzunda saklanabilmesi

  Acil durum kontağı iletişim bilgileriAcil durumda gösterilen yakınla iletişime geçilebilmesi

  Şirketimize gerçekleştirilen iş başvurularında çalışan adaylarından herhangi bir özel nitelikli kişisel veri (sağlık durumu, adli sicil kaydı, dernek, vakıf veya sendika üyeliği gibi) toplanmamakta olup iş başvuru formunda veya CV ve benzeri belge içeriklerinde de bu tür bilgilere yer verilmemelidir.

  Kişisel veriler, iş başvuru formu ve özgeçmiş, yüz yüze mülakatlar, e-posta ve telefon görüşmeleri ya da elektronik sistemlerin kullanımı gibi araçlarla ilgili kişiden veya istihdam platformlarından fiziki ve elektronik ortamda, otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları başvuru çerçevesindeki mevcut veya muhtemel sözleşmesel ilişki, ARİS’in meşru menfaatleri ve bazı durumlarda açık rızadır.

  Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve yalnızca bu amaçların gerektirdiği ölçüde yine aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

  Alıcı GrubuAktarım Amacı
  Bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarıBilgilerin güvenliğinin temin edilebilmesi, iş ve süreç verimliliğinin artırılabilmesi, işleme amaçlarının etkinliğinin sağlanabilmesi
  Danışmanlık firmalarıİşe alım sürecinde kullanılan test ve envanterlerin adaya gönderilmesi ve envanter raporunun çıkarılması

  1.2.2           Tedarikçiler, Danışmanlar ve İş Ortakları

  Tedarikçilerimiz, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız ile onların çalışanları ve yetkili temsilcilerine ilişkin olup ARİS tarafından işlenen kişisel veriler, kimlik ve iletişim bilgileri başta olmak üzere iletişimde bulunulan kanallarda (ör. e-posta yazışmaları) yer alabilecek bilgilerdir.

  Söz konusu bilgiler, iş süreçleri kapsamında bu ilgili kişilerin tanımlanabilmesi, onlarla iletişim kurulabilmesi, teklif süreçlerinin yürütülebilmesi, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, vergisel ve diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hizmetlerde kalite ve güvenlik denetiminin yapılabilmesi, ticari faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi, hizmet planlaması yapılabilmesi, ortak iş süreçlerinin yürütülebilmesi ve süreç verimliliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  Kişisel veriler; ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, ARİS’in meşru menfaatleri, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, ARİS’in hukuki yükümlülükleri ve haklarının kullanılmasıdır.

  Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve yalnızca bu amaçların gerektirdiği ölçüde yine aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

  Alıcı GrubuAktarım Amacı
  Diğer tedarikçiler, danışmanlar, iş ortaklarıİş geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, organizasyonel planlamaların yapılabilmesi, taraflar arası iletişimin sağlanabilmesi, üretim süreçlerinin yönetilebilmesi, bilgilerin güvenliğinin temin edilebilmesi, iş ve süreç verimliliğinin artırılabilmesi
  Gelir İdaresi Başkanlığı, TİTCK ve diğer kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarHukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

  1.2.3           Sağlık Meslek Mensupları

  Sağlık meslek mensuplarının ARİS tarafından işlenebilecek kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

  Kişisel Verilerİşleme Amacı
  Ad, soyad, çalışılan kurum ve kurum telefon numarası, unvan ve branş bilgileriARİS ürünlerinin tıbbi ve bilimsel özellikleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile iş geliştirme ve kurumsal iletişim süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi
  TÜFAM (advers reaksiyon bildirim) formu üzerindeki raportör kimlik ve iletişim bilgileriSağlık meslek mensubunun raportör konumunda olduğu ilaç yan etki bildirimlerinin, yasal mevzuata uygun olarak kaydedilebilmesi ve TİTCK’ya iletilebilmesi
  Değer aktarımı onam formu üzerinde yer alan kimlik, iletişim ve mesleki deneyim bilgileriDeğer aktarımlarının gerçekleştirilebilmesi, değer aktarımına konu finansal işlemler dâhil gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi, gerekli organizasyonel planlamaların ve  TİTCK bildirimi yapılabilmesi için onay sonrası paylaşılan ve işlenen veriler.
  Kişisel iletişim bilgileriElektronik ticaret izni verilmesi durumunda projelerden ve yeniliklerden haberdar etmek için SMS yada email yolu ile dijital tanıtım bilgilendirmesinin yapılabilmesi

  Kişisel veriler; ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, ARİS’in meşru menfaatleri, hukuki yükümlülükleri ve haklarının kullanılmasıdır.

  Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve yalnızca bu amaçların gerektirdiği ölçüde yine aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

  Alıcı GrubuAktarım Amacı
  Bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarıBilgilerin güvenliğinin temin edilebilmesi, iş ve süreç verimliliğinin artırılabilmesi, işleme amaçlarının etkinliğinin sağlanabilmesi
  TİTCKHukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında değer aktarımı ve  ilaç yan etki bildiriminin yapılabilmesi
  3. taraf firmalarıDeğer aktarımlarının gerçekleştirilmesi için ilgili talebe istinaden gerekli organizasyonun otel, acente, ulaşım firmaları, mal yada hizmet alınan 3. Taraf firmaları ile koordinasyonun gerçekleştirilebilmesi ve izinli pazarlama onayı sonrası dijital tanıtım gerçekleştirilmesi için yazılım firmaları ile  organize edilmesi

  1.2.4           Hastalar

  Hastaların ARİS tarafından işlenebilecek kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

  Kişisel Verilerİşleme Amacı
  Kimlik ve ilaç yan etki bildirimine konu sağlık bilgileriİlaç yan etki bildiriminin veya varsa ürün kalite şikayet bildirimlerinin kayıt altına alınabilmesi, ARİS ilaçlarının güvenliğinin sağlanabilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

  Kişisel veriler; ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanakları, ARİS’in hukuki yükümlülükleri ve verilerin kamu sağlığının korunması gibi amaçlarla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerce işlenmesidir (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 6/III).

  Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar çerçevesinde ve yalnızca bu amaçların gerektirdiği ölçüde yine aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılabilecektir.

  Alıcı GrubuAktarım Amacı
  TİTCKHukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi kapsamında ilaç yan etki bildiriminin yapılabilmesi
  Bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarıBilgilerin güvenliğinin temin edilebilmesi, iş ve süreç verimliliğinin artırılabilmesi, işleme amaçlarının etkinliğinin sağlanabilmesi

  1.2.5           İnternet Sitesi Ziyaretçileri

  1.2.5.1               Genel Açıklamalar

  “www.aliraif.com.tr” adresinde yer alan internet sitemizin ziyaretçileri bakımından internet protokolü (IP) adresi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret zamanları gibi ziyarete ilişkin çeşitli bilgiler işlenmektedir. Söz konusu verilerin işlenme amaçları; internet sitemiz üzerinden daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim ve/veya yeni özellikler sunulabilmesi, sitenin kullanımına ilişkin istatistiki bilgilerin toplanabilmesi ve sitede iyileştirmeler yapılabilmesidir.

  Kişisel veriler otomatik yöntemlerle internet sitemizi ziyaret süresince çoğunlukla çerezler aracılığıyla toplanmakta olup bu kapsamdaki hukuki dayanak ARİS’in meşru menfaatleridir.

  Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir.

  Alıcı GrubuAktarım Amacı
  Barındırma ve analitik gibi hizmetleri tedarik ettiğimiz hizmet verenler ve iş ortaklarıİnternet sitesine erişim sağlanabilmesi, istatistiksel veri elde edilebilmesi, internet sitesindeki kullanıcı deneyiminin geliştirilebilmesi

  1.2.5.2               Çerez Kullanımı

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tercihlerinizin ve bir kısım bilgilerinizin sonraki ziyaretlerinizde hatırlanabilmesi amacıyla cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bir internet sitesini ilk ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza bir çerez kaydedilir. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizdeyse tarayıcınız, cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder ve bir kayıt varsa kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Böylece internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve deneyiminizi iyileştirmek için belirli adımlar atabilir (örneğin önceki ziyaretinizdeki dil tercihinizi hatırlayabilir).

  İnternet sitemizdeki çerezler herhangi bir üçüncü kişi ile bilgi paylaşımı yapmaz ve bunlar, internet sitemize erişebilmeniz ve sitemizin işlevlerinden faydalanabilmeniz için teknik olarak gerekli çerezlerdir. Bunun tek istisnası analitik çerezleridir. Analitik çerezleri çerçevesinde elde edilen bilgilerse istatistiki nitelikte toplu verilerdir (örneğin belirli sayıda kişinin belirli bir sayfayı ziyaret ettiği bilgisi). Bu veriler kişi bazında herhangi bir bilgi içermezler, anonimleştirilmiş veriler görüntülenebilmektedir. Söz konusu istatistiki verilerinin tutulması amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız.

  1.2.5.3               Çerez Kullanımının Engellenmesi

  Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek, çerezleri engellemek veya silmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Böylece internet sitemiz tarafından cihazınıza çerez dosyaları kaydedilmesini önleyebilir veya daha önce kaydedilen çerezleri silebilirsiniz. Ancak çerezleri engellemeniz veya silmeniz, internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde tercihlerinizi yeniden ayarlamanızı (örneğin dil seçimini değiştirmenizi) gerektirebilir ve sitemizdeki bazı özelliklerden faydalanmanız mümkün olmayabilir.

  Çerezleri kapatmak için gerekli bilgileri, internet tarayıcınızın yardım sayfalarında bulabilirsiniz. Sık kullanılan tarayıcılar için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

  1.3        Diğer İşleme Faaliyetleri ve E-Posta Gönderimi

  Yukarıda belirtilenlere ek olarak durumun özelliklerine uygun olarak bir kısım kişisel verileriniz ayrıca işlenebilecektir. Örneğin ARİS ile e-posta aracılığıyla ya da kurumsal sosyal medya hesapları aracılığı ile iletişime geçmek isteyen üçüncü kişilerin, ARİS çalışanlarıyla gerçekleştirdikleri yazışmalar kapsamında yer alabilecek ad, soyad, telefon numarası ve e-posta içeriğindeki diğer çeşitli kişisel verileri, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız’da belirlenen sürelerce ARİS e-posta sunucularında saklanmaktadır. Benzer şekilde, ARİS’e posta veya e-posta ile gerçekleştirilen çeşitli başvuru, şikâyet, talep ve istekler içeriğindeki kişisel veriler de şirketimizce yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Bununla birlikte online izin modülü üzerinden verdiğiniz izinler kapsamında bilgileriniz güncel tutulacaktır.

  Bu kapsamdaki işleme faaliyetlerinin amaçları temel itibariyle; karşı tarafla iletişim kurulabilmesi, ilgili yazışmanın amacının yerine getirilebilmesi, ARİS’in haklarının korunması ve işleme alınan başvuru, şikâyet, talep ve isteklerin sonuçlandırılabilmesidir. Kural olarak bu bağlamdaki kişisel veriler bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktaysa da durumun özelliklerine göre tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, iş ortaklarımız ve kamu kurum ve kuruluşları dâhil olmak üzere çeşitli üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  2       KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

  Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yöntemler aracılığıyla kullanabilir, taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. En hızlı ve etkili biçimde sonuçlandırılabilmesini teminen taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’nu (www.aliraif.com.tr/kvkk)  doldurarak yapmanızı rica ederiz.

  YöntemAdres
  Başvuruyu fiziksel ortamda Şirketimiz tebligat adresine göndermekYeşilce Mahallesi Doğa Sokak No:4 34418 Kağıthane / İstanbul, Türkiye
  Başvuruyu Şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize göndermekaliraifilac@hs02.kep.tr
  Başvuruyu daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak veya güvenli elektronik imza / mobil imza aracılığıyla Şirketimiz e-posta adresine göndermekverikoruma@aliraif.com.tr

   

   

 2. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu

  Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

 

İnternet sitemizde yer alan içerikleri daha etkin bir şekilde kullanabilmenizi sağlamak ve ziyaret deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Aydınlatma Beyanımız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close